Тим за развој школског програма

Тим за развој школског програма  

 

 

Чланови тима:

Жарко Мушицки – директор

Весна Цветановић– помоћник директора

Маја Вуцеља Петаков – школски психолог

Маја Клицов – школски педагог

Координатори стручних тимова:

 • Снежана Мушицки – Стручни актив за развојно планирање
 • Радослава РимскиТим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
 • Сузана Утјешановић – Тим за инклузивно образовање
 • Јелена Зец- Тим за праћење образовних стандарда и модерних видова наставе
 • Милка Барјактаревић- Тим за стручно усавршавање
 • Татјана Лекић – Тим за координисање стандарда за рад установа
 • Александра Спасић- Тим за самовредновање
 • Александар Утјешановић – Тим за израду годишњег плана рада и извештаја о реализацији

годишњег плана рада школе

 • Исидора ВукелићТим за маркетинг школе
 • Анђелија ПетревскиТим за професионалну оријентацију
 • Мирослава УрошевићТим за спровођење симулација завршног испита и завршног испита
 • Петар БебићТим за дежурство и безбедност у школи
 • Верица Пушић – Тим за спречавање осипања ученика

Координатори стручних већа:

 • Радослава Римски – Стручно веће разредне наставе
 • Сузана Утјешановић – Стручно веће српског језика
 • Вера Козоморић – Стручно веће страних језика
 • Снежана Маричић – Стручно веће математике
 • Александар Утјешановић – Стручно веће природних наука
 • Татјана Мудрински – Стручно веће друштвених наука
 • Биљана Ковач – Стручно веће уметности
 • Небојша Недељков – Стручно веће физичког васпитања
 • Бранко Ранић – Стручно веће техничког образовања и информатике

Координатори разредних већа:

 • Слађана Радуловић – први разред
 • Мирјана Петровић – други разред
 • Љиљана Јовановић – трећи разред
 • Снежана Мандић – четврти разред
 • Марија Виславски – пети разред
 • Кристина Којић – шести разред
 • Мирјана Филиповић – седми разред
 • Нада Пуртић – осми разред