Највиша могућа оцена – 4

Драгa децо, родитељи и пријатељи школе

У протеклом периоду наша школа је била у програму СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репубике Србије којим је вреднован цеокупан рад школе.

Наша школа је оцењена највишом могућом оценом 4

number-4-md