Интернет учионица из Физике

Интернет учионица из Физике

 

 

 

 

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

 

Интернет учионица из Физике
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

Назив образовно-васпитне
установе:
ОШ „Жарко Зрењанин”
Општина: Нови Сад
Школска управа: Нови Сад
Пројектни циклус: Током школске године
Назив пројекта: Интернет учионица
Адреса подносиоца
пројекта
Улица и број: Место: Поштански
број:
Булевар деспота Стефана
8
Нови Сад 21000
Телефон / факс: Тел. 021/2365 – 453, факс 021/2369 – 191
E-mail образовно-васпитне
установе и web страница:
posta.skole@zarkons.edu.rs
Директор/ка установе: Жарко Мушицки
Координатор/ка пројекта: Александар Утјешановић
Број телефона
координатора/ке пројекта:
021/2365 453
E-mail адреса
координатора/ке пројекта:
fizika.ucionica@zarkons.edu.rs
Линк Интернет учионице: https://classroom.google.com/u/0/h
kod: 2h58dtd

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ ПРОЈЕКТА

Сажетак пројекта
Назив пројекта Интернет учионица
Локација школа
Укупно трајање
пројекта
неограничено
Циљеви пројекта информисаност ученика
– комуникација на релацији ученик – наставник – родитељ
Партнери – Актив природних наука
Корисници – ученици школе
– наставници школе
– родитељи
Очекивани резултати – успостављање боље комуникације, информисаности и разумевања
на релацији ученик – наставник – родитељ
Главне активности – коришћење Гугл учионице
– размена информација, тестова, контролних радова, пројеката,
видео материјала
– сарадничка настава по хоризонтали и вертикали.

III ОПИС ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

III.1 РАЗЛОЗИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА
Осавремењавање наставе физике.

 

III.2 КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА
1. Ученици
2. Наставници
3. Родитељи

 

III. 3 ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Бржи проток информација између наставника и ученика, као и самих ученика.
Рад на даљину са ученицима, који из различитих разлога не долазе у школу.
Сарадничка настава.

 

III.4 ОПИС АКТИВНОСТИ
Под дигиталним компетенцијама подразумевамо скуп знања, вештина, ставова,
способости и стратегија неопходних за квалитетно коришћење информационо-комуникационих
технологија и дигиталних медија, а са циљем промишљеног, флексибилног и безбедног
унапређивања процеса наставе и учења и других активности у вези са наставничком професијом
у онлајн и офлајн окружењу.
Дигитална технологија доприноси да у Гугл учионици:
1. Наставници прате напредак ученика добијајући више детаља о њиховим вештинама;
2. Наставници уобличавају наставна средства и помагала, омогућавајући ученицима
приступ ресурсима за учење и изван школе;
3. Ученици уче брзином која им највише одговара;
4. Комуникација са родитељима буде подржана на такав начин да се они максимално укључе
у живот свог детета.
Код онлајн наставе све ове активности се могу преплитати и исправан је дидактички пут
учења. Неважно где се настава реализује (физички у учионици или на интернету), овај ток
активности можемо усвојити као стандардан. Ако је тако, онда за поједине делове реализације
наставе можемо користити и различите онлајн алате/сервисе.

 

Свако ко поседује имејл налог на систему Гугл (gmail), може веома једноставно
приступити још једној веома корисној апликацији, односно сервису, која се зове
Гугл
учионица.
Ова учионица, коју нам компанија Гугл нуди, је систем за управљање учењем
(ЛМС), а која нам може у великој мери бити од користи на нашим часовима.
Како функционише Гугл учионица
Школа приступа бесплатној платформи за Гугл учионицу. Наставник отвара свој
предмет на чијој платформи ће постављати питања, задатке, тестове, видео прегледе и слично.
Ученици Гугл учионици и одговарајућем предмету приступају тако што укуцају кộд који
добијају од наставника. Након што укуцају кộд, улазе у учионицу и укуцавају своје име и
презиме, разред и одељење. Тим једноставним приступом почиње комуникација између
наставника и ученика.
Ученици одговарају на постављена питања, решавају задатке преко Гугл диска, гледају
видео записе, постављају питања наставнику. За све активности добијају повратне информације.
Тестови се оцењују и ученик једноставним приступом може да прегледа свој тест, као и где је
погрешио решавајући га.
И други наставници могу да приступе Гугл учионици. Такође, могуће је проширивање и
размена дидактичких материјала између наставника истог предмета из других школа. Ту
комуникацију ученици не могу да прате, само оно што им њихов наставник проследи.
Ученици су у Гугл учионици потпуно заштићени, јер сем имена и презимена не
објављују никакве личне податке. Приступ учионици, преко ученичког кộда, имају и њихови
родитељи.

носилац пројекта:
Александар Утјешановић