Пројекат „Makerspaces in Primary School Setting“

У оквиру нашег пројекта „Makerspaces in Primary School Setting“ пројектни тим из наше школе који чине наставница грађанског васпитања, биологије и информатике и рачунарства су одржале угледне часове са ученицима петог разреда. Наставница грађанског је 23.05.2024. реализовала наставну јединицу „Статистичка обрада и анализа анкете“ повезијући садржаје математике, биологије, информатике и грађанског васпитања.  Наставнице биологије и информатике су 28.05.2024. реализовале сарадничку наставу на тему „ИКТ преображај“. Циљ угледних часова је био примена знања стечених на обуци у Пољској, као и повезивање предмета на занимљив начин кроз употребу различитих метода, како би стечено знање ученика било примењиво и у свакодневном животу и развијали свест ученика о повезаности различитих предмета око исте теме.

Током реализације активности ученици су показали висок степен ангажовања, као и мотивацију да учествују у тимском раду. На крају часа своје утиске су поделили у евалуационом упитнику.

На часу су присуствовале и колеге из школе који су могли да виде како комбинација различитих метода утиче на постигнуће и мотивацију ученика да кроз активно учествовање у реализацији постављених задатака долазе до самосталних закључака и усвајања знања кроз практичне вежбе.  

На часу грађанског васпитања ученици подељени у групе су након претходно састављење анкете и истраживања, радили и статистичку обраду података тако што су прво савладали појам процента и формулу за израчунавање процената за свако појединачно питање своје анкете. Затим су групно представили резултате својих истраживања на тему промена у пубертету. Ученици су се у улози излагача снашли одлично и показали све своје потенцијале.

На сарадничком часу у оквиру задатака из биологије ученици су учили о животном циклусу лептира и његовом преображају на креативан начин као и разумевање разлога зашто до описаних промена долази. Током часа израђени су 3Д модели развојног циклуса лептира користећи шаблон од папира за практичан рад и програме Scratch и Quiver за дигиталну верзију, као и агамографију за развој жабе.

Наставнице су пратиле ток рада ученика и подстицале их на извођење закључака.

Остварена је корелација STEAM предмета и тема: Биологија – преображај код лептира и жабе; Информатика–коришћење програма Scratch и Quiver за приказ преображаја код лептира; Грађанско васпитање – промене у пубертету, Енглески језик – развиће лептира (Lesson 6 – у трећем разреду), Ликовна култура – бојење слика у агамографији. На крају часа ученици су урадили и евалуацију часа где су изложили своје утиске и запажања о методама рада на часу. Такође су и присутне колеге могле да увиде корист практичне примене презентованог на презентацији о методама наученим на обуци у Пољској.