Финансије

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022. 24.01.2022.

ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2022. 29.06.2022.

ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2022. 26.04.2022.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 30.06.2022.

ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2022. 19.07.2022.

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 19.07.2022.

ЗАВРШНИ РАЧУН 2021.

17.03.2020.

Завршни рачун

Финансијски план

 

4.03.2020.

 

downloadЗАВРШНИ РАЧУН – 2019.

 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2020 година.

 

4.03.2019.

 

downloadЗАВРШНИ РАЧУН – 2018.

 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019 година.

 

7.03.2018.

 

downloadЗАВРШНИ РАЧУН – 2017.

 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2018 година.

21.03.2017.

Коначан финансијски план за 2016.

1-IMG_20170314_0001 2-IMG_20170314_0002 3-IMG_20170314_0003 4-IMG_20170314_0004 5-IMG_20170314_0005

Финансијски план 2017.

1-IMG_20170314_0006 2-IMG_20170314_0007 3-IMG_20170314_0008 4-IMG_20170314_0009 5-IMG_20170314_0010

ЗАВРШНИ РАЧУН ОД 01.01.2016.-31.12.2016. – БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

 

БИЛАНС СТАЊА ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016

1-IMG_20170314_0032 2-IMG_20170314_0033 3-IMG_20170314_0034 4-IMG_20170314_0035 5-IMG_20170314_0036

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016

18.03.2016.

Финансијски планови за 2016.

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – ДОНАЦИЈЕ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – БУЏЕТ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – РОДИТЕЉИ

2.03.2016.

download ЗАВРШНИ РАЧУН – 2015.

Измене 12.02.2016.

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година.

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ КОНАЧАН

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – РОДИТЕЉИ КОНАЧАН

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – ДОНАЦИЈЕ КОНАЧАН

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – ДОНАЦИЈЕ КОНАЧАН

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – РОДИТЕЉИ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година.

Измене 2.11.2015.

downloadИЗВЕШТАЈ – ЧЕТВРТА измена Финансијског плана БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – Р О Д И Т Е Љ И ТРЕЋА ИЗМЕНА

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ТРЕЋА ИЗМЕНА

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – Б У Џ Е Т ЧЕТВРТА ИЗМЕНА

Финансијски панови и извештаји

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНOВИ СВИ ИЗВОРИ 2015 година.

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Р О Д И Т Е Љ И  КОНАЧАН

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – Р О Д И Т Е Љ И 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Д О Н А Ц И Ј Е  КОНАЧАН

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ КОНАЧАН

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Б У Џ Е Т   К О Н А Ч А Н

download ЗАВРШНИ –  31.12.2014.-ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Р О Д И Т Е Љ И

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Д О Н А Ц И Ј Е

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Б У Џ Е Т

downloadФинансијски извештај за 2013. годину

downloadФинансијски извештај за 2012. годину