Финансије

17.03.2020.

Завршни рачун

Финансијски план

 

4.03.2020.

 

downloadЗАВРШНИ РАЧУН – 2019.

 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2020 година.

 

4.03.2019.

 

downloadЗАВРШНИ РАЧУН – 2018.

 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019 година.

 

7.03.2018.

 

downloadЗАВРШНИ РАЧУН – 2017.

 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2018 година.

21.03.2017.

Коначан финансијски план за 2016.

1-IMG_20170314_0001 2-IMG_20170314_0002 3-IMG_20170314_0003 4-IMG_20170314_0004 5-IMG_20170314_0005

Финансијски план 2017.

1-IMG_20170314_0006 2-IMG_20170314_0007 3-IMG_20170314_0008 4-IMG_20170314_0009 5-IMG_20170314_0010

ЗАВРШНИ РАЧУН ОД 01.01.2016.-31.12.2016. – БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

 

БИЛАНС СТАЊА ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016

1-IMG_20170314_0032 2-IMG_20170314_0033 3-IMG_20170314_0034 4-IMG_20170314_0035 5-IMG_20170314_0036

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016

18.03.2016.

Финансијски планови за 2016.

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – ДОНАЦИЈЕ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – БУЏЕТ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – РОДИТЕЉИ

2.03.2016.

download ЗАВРШНИ РАЧУН – 2015.

Измене 12.02.2016.

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година.

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ КОНАЧАН

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – РОДИТЕЉИ КОНАЧАН

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – ДОНАЦИЈЕ КОНАЧАН

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – ДОНАЦИЈЕ КОНАЧАН

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – РОДИТЕЉИ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016 година.

Измене 2.11.2015.

downloadИЗВЕШТАЈ – ЧЕТВРТА измена Финансијског плана БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – Р О Д И Т Е Љ И ТРЕЋА ИЗМЕНА

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ТРЕЋА ИЗМЕНА

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – Б У Џ Е Т ЧЕТВРТА ИЗМЕНА

Финансијски панови и извештаји

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНOВИ СВИ ИЗВОРИ 2015 година.

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Р О Д И Т Е Љ И  КОНАЧАН

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015 година. – Р О Д И Т Е Љ И 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Д О Н А Ц И Ј Е  КОНАЧАН

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ КОНАЧАН

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Б У Џ Е Т   К О Н А Ч А Н

download ЗАВРШНИ –  31.12.2014.-ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

 

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Р О Д И Т Е Љ И

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Д О Н А Ц И Ј Е

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

downloadФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2014 година. – Б У Џ Е Т

downloadФинансијски извештај за 2013. годину

downloadФинансијски извештај за 2012. годину