Документи школе

Школска 2023/2024.

ПРАВИЛНИК О ПОСЛОВНОЈ ТАЈНИ

——————————————————————————————————————–

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

———————————————————————————————————————–

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О НАБАВКАМА -1

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О НАБАВКАМА -2

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА – 2

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

ПРАВИЛНИК О ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ РАДА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

СТАТУТ ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ (15.09.2020)

downloadСТАТУТ ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“- 1

downloadСТАТУТ ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“- 2

——

downloadГОДИШЊИ ПЛАН РАДА – 2018/2019 – ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” НОВИ САД

downloadПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

download

Прва измена и допуна годишњег плана рада

download

Друга измена годишњег плана рада

download

Анекс бр.10 школског развојног плана

downloadПредлог извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину

downloadПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ-1

downloadПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ-2

downloadПлан набавки за 2017. годину

downloadПравилник о избору ђака гeнeрацијe

downloadСтатут ОШ “Жарко Зрењанин” Нови Сад

downloadПротокол о поступању у кризним ситуацијама

downloadПравиник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у основној шкои „Жарко Зрењанин“ Нови Сад и активности које организује школа

downloadKодекс понашања наставника, родитеља и ученика

downloadПравила понашања ученика, запослених и родитеља ученика основне школе “Жарко Зрењанин”

downloadПравилник о начину обављања послова јавних набавки у ОШ “Жарко Зрењанин”

downloadПравилник о раду вршњачког тима

downloadПравилник о похваљивању и награђивању ученика ОШ “Жарко Зрењанин”

downloadПравилник о поступку унутрашњег узбуњивача

downloadПлан набавки за 2016. годину

downloadПословник о раду Савета родитеља ОШ „Жарко Зрењанин“ у Новом Саду